Những nội dung được đăng tải lên website Thebalconies.ca hoặc những nội dung được gửi tới Thebalconies.ca đều được sưu tầm trên internet và những nội dung này thuộc phạm vi công cộng. Tất cả những nội dung, hình ảnh, logo được xuất hiện trên trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Những nội dung được chúng tôi đăng tải theo Đạo luật sử dụng hợp pháp bản quyền của Hoa Kỳ (Tiêu đề 17, Bộ luật Hoa Kỳ.)

Bạn có thể xem thêm về (Tiêu đề 17, Bộ luật Hoa Kỳ.) Tại Đây.

Thông báo về Vi phạm Bản quyền

Nếu người dùng muốn thông báo về những tài liệu vi phạm bản quyền, người dùng có thể liên hệ với luật sư  hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình theo DMCA và các luật hiện hành khác.

Thebalconies.ca tuân thủ 17 U.S.C. § 512 và Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (“DMCA”). Chính sách của chúng tôi là phản hồi những ý kiến về vi phạm bản quyền, lập tức gỡ bỏ nội dung nếu phản hồi của tác giả sở hữu nội dung đó.

Nếu như nội dung bản quyền của bạn được website chúng tôi đăng tải hoặc liên kết đến nội dung của bạn và bạn đang muốn xóa. Thì bạn phải thông báo cho chúng tôi và cung cấp văn bản nêu chi tiết trong phần sau.

Lưu ý: Bạn sẽ phải bồi thường nếu trình bày, khai báo, phản hồi sai sự thật. Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với luật sư để biết thêm nhiều thông tin trước khi thực hiện hành động này.

Thông báo phản đối – Phục hồi Tài liệu

1. Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người phản đối (bạn).

2. Bản mô tả vật liệu đã được đưa xuống và vị trí ban đầu của vật liệu trước khi nó được lấy xuống.

3. Một tuyên bố dưới hình phạt khai báo rằng bạn có lý do tin tưởng rằng tài liệu đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai tài liệu sẽ bị xóa hoặc vô hiệu hóa.

4. Tên, địa chỉ và số điện thoại của người phản đối, và một tuyên bố rằng bạn đồng ý với thẩm quyền của tòa án quận liên bang cho khu vực tư pháp mà địa chỉ đó là địa chỉ (hoặc nếu bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ, bạn đồng ý Thẩm quyền của bất kỳ khu vực tư pháp nào mà nhà cung cấp dịch vụ có thể được tìm thấy) và rằng bạn sẽ chấp nhận dịch vụ của quá trình từ người hoặc công ty cung cấp thông báo vi phạm ban đầu.

5. Gửi thông báo phản đối của bạn thông qua trang Liên hệ của chúng tôi. Email rất khuyến khích.

Lặp lại Chính sách người vi phạm

Thebalconies.ca rất coi trọng chính sách vi phạm bản quyền. Chúng tôi duy trì một danh sách các thông báo DMCA từ chủ sở hữu bản quyền và thực hiện một nỗ lực thiện chí để xác định bất kỳ người tái phạm tiếp theo theo yêu cầu chính sách lặp lại của Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ. Những người vi phạm chính sách vi phạm lặp lại nội bộ của chúng tôi sẽ bị chấm dứt tài khoản.

Sửa đổi

Những nội dung được đăng tải lên trang web này theo chính sách của DMCA, chúng tôi có thể sửa đổi nội dung này bất cứ lúc nào, bất cứ lý do nào.Bạn được khuyến khích kiểm tra lại để xem lại chính sách này thường xuyên cho bất kỳ thay đổi nào.

Nội dung này đã được tái xuất bản!